давайте быстрый блиц: у кого из вас есть тату на теле: 🙋🏻‍♀️/🙅🏻‍♀️?
tabascoechiltsov Ya hatchuy zdelate alexander mogilny, tolka mogilny na levam pleche
dashok_kov 🙅🏼‍♀️
blogname: sashachistova
tags: l=72323,c=1461
date: 202008011758